Tag với tên:

Nam Cát Tiên

Chỉ có 1,5 lít nước dùng cho 24 giờ, không có bất kỳ phần lương thực nào đem theo, tôi phải trải qua 24 giờ...
Oct 17, 2019
117 lượt xem